EQUISIS
Executive Premium

Automatisch beheer van verschillende taken.

Deze Pack maakt het mogelijk om bepaalde gegevens automatisch te actualiseren via de uitvoering van diverse taken in de achtergrond en dit met regelmatige tussenpozen :

 • Controle van de kredietlimiet van de klant in de commerciële documenten,
 • Toewijzen van de uitleveringsprioriteit van de bestelbons,
 • Generatie van automatische back-ups (via afzonderlijke procedure).
   

Basisprincipe

 • Automatische uitvoering van een taak binnen een continu in de achtergrond werkende procedure  ("Scheduler") waarbij gegevens worden gecontroleerd en/of bijgewerkt in functie van vooraf gedefinieerde parameters :
  • Keuze van een deel van de dag gedurende dewelke de taak actief zal zijn,
  • Instelling van een interval (in minuten) waarna de taak weer moet opgestart worden.
 • Manuele uitvoering eveneens mogelijk,
 • Beheerscherm van de taken ("Task manager"), aanwezig in de werkbalk Tabellen, dat de controle van de taken in uitvoering en de manuele uitvoering van een taak toelaat.
   

Controle van de kredietlimiet van de klant

 • Automatische toewijzing, met regelmatige tussenpozen (volgens de vooraf gedefinieerde  parameters), van een kredietlimietstatus aan elk commercieel document : krediet OK of krediet overschreden,
 • Berekening totaal klant : in uitvoering zijnde commerciële documenten + niet betaalde documenten in de boekhouding,
 • Automatische toewijzing van nieuwe statussen bij elke passage binnen de “scheduler” procedure, in functie van de evolutie van het klantenkrediet,
 • Mogelijkheid om klant per klant de kredietcontrole en de toegestane kredietlimiet te activeren,
 • Visuele weergave van de status van het krediet in de lijsten van de commerciële documenten onder de vorm van een groen (Krediet OK) of rood rondje (Kredietlimiet overschreden),
 • Geen blokkering bij de creatie van het document maar onmogelijk om de levering van een bestelling voort te zetten indien de kredietlimiet overschreden is,
 • Mogelijkheid om de goedkeuring van een document te forceren terwijl de kredietlimiet overschreden is, of om een document te blokkeren terwijl de kredietlimiet niet overschreden is,
 • De berekening wordt enkel uitgevoerd voor de commerciële documenten gekoppeld aan klanten bij dewelke de test op de kredietlimiet geactiveerd werd,
 • Al dan niet activering van de controle op de kredietlimiet in de bestelbons klanten.
   

Toewijzen uitleveringsprioriteiten van de bestellingen

 • Automatische toewijzing, met regelmatige tussenpozen (volgens de vooraf gedefinieerde parameters), van een leveringstatus aan de bestelbons klanten in functie van de toegekende prioriteit :
  • "geen status" : afgepunte bestelling of geen enkel artikel beschikbaar voor deze bon
  • "op stock" : alle artikelen zijn beschikbaar in stock
  • "gedeeltelijk" : een deel van de artikelen is beschikbaar in stock
  • "compleet" : de artikelen zijn minstens in bestelling bij de leverancier
  • "kritisch" : beschikbare hoeveelheden kleiner dan vereist volgens de parameters (prioriteit + anciënniteit van de bestelbon)
 • Nieuwe toewijzingen worden automatisch toegekend bij elke passage binnen de "scheduler" procedure, in functie van de gestelde prioriteiten en de beschikbare hoeveelheden in stock en in bestelling bij leveranciers
 • Keuze van de aan de leveringen toe te kennen prioriteit : in functie van het prioriteitsniveau, van de gewenste leveringstermijn of van de volledigheid van de levering
 • Keuze van het prioriteitsniveau : mogelijkheid om een prioriteitsniveau bij voorkeur toe te kennen aan de klant, een niveau dat men per bestelbon kan aanpassen
 • Leverbare bestellingen : artikelen gereserveerd tot op moment van uitlevering, in functie van bepaalde criteria (prioriteitsniveau of anciënniteit van de bestelbon)
 • Detail per bestelbon en per artikel van de bestelde, leverbare en nog te leveren aantallen
 • Weergave in de lijst van de status van elke bestelbon en het aantal leverbare en nog te leveren lijnen - rechtstreekse opzoekingen en sorteringen op deze status.

Automatische back-ups

 • Planning en automatische uitvoering van back-ups via het geïntegreerde hulpprogramma 4D Backup
 • In de multi-user versie (4D Server) van EQUISIS : volledig beheer van de back-ups vanaf de werkpost van de programmabeheerder
 • Configuratie van de back-up:
  • Back-up van het EQUISIS gegevensbestand, maar ook, indien gewenst, van het softwarepakket zelf en eventuele andere bijkomende bestanden en mappen gekozen door de gebruiker
  • Locatie bepalen waar het back-up bestand zal worden opgeslagen
  • Periodiciteit van de back-up : het gewenste uur, om de x uur, om de x dagen, om de x weken,...
  • Aantal te bewaren back-ups
  • De parameters voor het herstellen van de back-up
 • Op het einde van de back-up kan er automatisch een gedetailleerd back-uprapport via e-mail verzonden worden naar de beheerder
 • Boodschap om de gebruikers te verwittigen dat de volgende automatische back-up van start zal gaan
 • Zeer eenvoudig herstel van de gegevens vertrekkende van een welbepaald back-upbestand in ".4BK" formaat (4D Backup)
 • Onderhoud: met een enkele klik een gecomprimeerde kopie van uw data verzenden naar de FTP-server van ISIS.

 

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Nood aan een boekhoudprogramma voor een nieuwe vennootschap. Over het programma : goede indruk. Voor de uitzonderlijke gevallen dat ik beroep moest doen op de bijstand, was ik zeer tevreden over de kwaliteit van het contact."
Dhr. Marchandise, Oprichter - Mimatech BVBA

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.